Wiedza, Edukacja wyższa, kariera

Most Recent Articles

Psycholingwistyka

Posted by on Paź 7, 2015 in Funckje, Historia

Również polskie badania psycholingwistyczne wpisują się w metodologię procesu komunikacji językowej. Badania przeprowadzone w grupie studentów filologii romańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego pozwoliły na wyłonienie tych czynników psychologicznych, które stanowią najczęstszą barierę w porozumiewaniu się w językach obcych. Badani wymieniali najczęściej takie czynniki, jak: brak pewności siebie, brak odwagi, brak ciekawości poznawczej, poczucie wstydu, schematyczne myślenie, wysoki poziom lęku, bezradność intelektualna, niepokój, napięcie emocjonalne itp. Zgodnie z ich wypowiedziami, większą swobodę w komunikacji daje praca w małej grupie. Płynność w porozumiewaniu się ułatwia również świadomość, że nie są oni oceniani przez nauczyciela. Od twórczego uczestniczenia w procesie komunikacji językowej powstrzymuje ludzi także brak pewności siebie, nieśmiałość oraz problemy w nawiązywaniu kontaktów i wyrażaniu własnych myśli.

Więcej

Bariery psychologiczne w nauce języków obcych

Posted by on Paź 7, 2015 in Historia, Nauka

W procesie przyswajania języka zwracano dawniej uwagę najpierw na naukę słuchania i rozumienia, a dopiero potem mówienia. Obecnie głównym celem kształcenia językowego jest rozwijanie interakcji społecznych i kształtowanie szeroko pojętych kontaktów. Mocno dziś akcentowane podejście komunikacyjne ma na celu rozwijanie kompetencji porozumiewania się adekwatnie do kontekstu sytuacyjnego.
Sukces nauki języka obcego zależy od wielu czynników, w dużej mierze także psycholingwistycznych. Te z kolei zależą od motywacji, zdolności, osobowości, wieku, stylu uczenia się itp. Niektóre z tych czynników mogą znacznie utrudniać interakcje w grupie i w środowisku, i w konsekwencji zakłócić proces komunikacji językowej. Dopiero w ostatnich dziesięcioleciach psychologowie zaczęli podkreślać znaczenie czynników psychologicznych w całości procesu nauczania i uczenia się języka. Przeprowadzono wiele badań mających na celu wyłonienie barier psychologicznych utrudniających podejmowanie interakcji w języku obcym. Analiza wyników badań potwierdza istnienie takich sytuacji osobowościowym i charakterologicznych, które rzeczywiście mogą zakłócić wymianę informacji językowej.

Więcej

Polacy na Białorusi

Posted by on Paź 7, 2015 in Funckje, Historia

W 1988 r. Polacy utworzyli w Grodnie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Adama Mickiewicza, które później zmieniło nazwę na Związek Polaków na Białorusi. ZPB zajmuje się działalnością kulturalno-oświatową, w tym między innymi organizowaniem oświaty dla Polaków zamieszkujących Białoruś.
Mniejszościom narodowym na Białorusi przysługuje prawo nauki w języku ojczystym. Naukę języka polskiego oraz w języku polskim organizuje się w szkołach publicznych i społecznych na życzenie rodziców. Szkoły publiczne realizują naukę języka polskiego pod egidą Ministerstwa Edukacji Republiki Białoruś. Szkoły niepubliczne z nauczaniem języka Polonii tworzone są natomiast z inicjatywy stowarzyszeń: ZPB, Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Lidzkiej. Najbardziej rozpowszechnioną formą kształcenia polonistycznego są zajęcia fakultatywne dla dzieci i dorosłych oraz kółka zainteresowań. Objętych jest nią ponad 50% uczących się.

Więcej

Język polski na Białorusi

Posted by on Paź 7, 2015 in Historia, Nauka

Język polski jest obecnie szóstym językiem europejskim pod względem liczby użytkowników w Unii Europejskiej. W ostatnich latach notuje się wzrastające zainteresowanie cudzoziemców nauką polskiej mowy. Nauczaniem języka polskiego jako obcego zajmuje się w Polsce kilka ośrodków uniwersyteckich oraz inne szkoły wyższe. Kształcenie polonistyczne organizują też instytucje polonijne w innych krajach europejskich. Język polski jest językiem atrakcyjnym przede wszystkim dla mieszkańców wschodniej Europy, przez których traktowany jest jako język Unii Europejskiej. Wiąże się z tym faktem przede wszystkim oczekiwanie narodów wschodnioeuropejskich na poprawę własnego losu poprzez wyjazdy do Polski na zakupy, do pracy lub w celach turystycznych.
Odrodzenie się języka polskiego w Europie Wschodniej stało się możliwe dzięki przemianom politycznym w końcu lat 80. i początku 90. ubiegłego wieku. Pracą lub nauką w Polsce zainteresowani są dziś przede wszystkim Białorusini. Ludność polskiego pochodzenia stanowi najliczniejszą grupę mniejszości na Białorusi. Największym skupiskiem Polaków jest obwód grodzieński, w którym język Polonii jest językiem ojczystym dla prawie 20% ludności polskiego pochodzenia.

Więcej

Wpływy mowy germańskiego plemienia gotów na język polski

Posted by on Paź 7, 2015 in Historia, Nauka

Żyjemy w czasach przenikania się kultur. Naturalna jest zatem integracja językowa. Wyrazem tych procesów są pojawiające się w różnych językach narodowych zapożyczenia. Nie jest to zjawisko nowe, mieszanie się języków towarzyszyło ludzkości od zarania dziejów. Na terenie dzisiejszej Polski skupiały się wpływy językowe wielu plemion i narodowości. Niektóre z tych plemion znane są współcześnie jedynie z nazwy, np. plemię Gotów. Według encyklopedii powszechnej, Goci to plemię germańskie zamieszkujące w starożytności Gotlandię w południowej Szwecji, które w I w. p. n.e. osiedliło się na Pomorzu Wschodnim. W II w. n. e. Goci rozpoczęli wędrówkę w kierunku Morza Czarnego, a później w stronę Półwyspu Bałkańskiego. Na początku IV w. plemię Gotów uległo podziałowi na Ostrogotów i Wizygotów.
Zapożyczenia językowe dotarły do Polski z terenów należących niegdyś do wschodnio-germańskich Gotów. Wpływ języka gockiego na polskie słownictwo liczony jest przez ekspertów na około sześćset lat. Wyróżnia się w tym czasie trzy okresy oddziaływania języka Gotów na polską mowę:
• Okres 1. (trwający około 150 lat), w którym można zaobserwować zapożyczenia od Gotów nadwiślańskich, przemieszczających się stopniowo od ujścia Wisły wzdłuż jej brzegów i brzegów Bugu w kierunku południowo-wschodnim;
• Okres 2. (trwający około 200 lat), w którym zaczęto przejmować słownictwo Gotów czarnomorskich zamieszkujących wybrzeże Morza Czarnego i okoliczne stepy;
• Okres 3. (trwający około 250 lat), w którym obserwuje się kontakty z Gotami znad Morza Czarnego, stopniowo przemieszczającymi się wzdłuż Dunaju do Półwyspu Bałkańskiego.
Językoznawcy rozróżniają w tej kategorii zapożyczenia pewne (6 wyrazów), zapożyczenia prawdopodobne (10) oraz zapożyczenia możliwe (15), zapożyczenia wątpliwe (19) i zapożyczenia rzekome (13). W pierwszym okresie przejęto 16 gockich zapożyczeń, w drugim 21, a w trzecim – 26. W chwili obecnej potwierdzono jedynie 6 pewnych i 10 prawdopodobnych wyrazów polskich z języka Gotów. Wszystkie te słowa znalazły swe odbicie w polskiej mowie, a niektóre używane są przez Polaków również współcześnie.

Więcej

Angleiski na Węgrzech

Posted by on Paź 7, 2015 in Historia, Nauka

Na Węgrzech nie zapewniono jednak warunków do wczesnoszkolnej nauki języka obcego. Niektóre szkoły podstawowe pod presją rodziców tworzą własne programy lokalne w tym zakresie. Szkoły te przeznaczają na naukę języka dodatkową liczbę godzin. Odnośnie nauczania drugiego języka obcego w węgierskiej podstawie programowej nie przeznacza się na jego realizację żadnych godzin lekcyjnych. Dlatego te szkoły, które chcą nauczać drugiego języka obcego muszą poświęcić godziny przeznaczone na nauczanie innego przedmiotu.

Priorytetem nauczania języków obcych na Węgrzech jest przygotowanie uczniów do uczestniczenia w sytuacjach komunikacyjnych. Dlatego język angielski nauczany jest niemal we wszystkich szkołach podstawowych. 40% szkół wprowadza nauczanie angielskiego w klasie pierwszej, natomiast 36% od klasy trzeciej. Jedną z najpopularniejszych form jest ogólny kurs nauki angielskiego. Istnieją ponadto formy nauczania w rozszerzonym zakresie oraz na zajęciach pozalekcyjnych, a także w szkołach dwujęzycznych. Coraz popularniejsze jest nauczanie języka angielskiego w przedszkolach, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

Więcej

Język angielski w węgierskich szkołach podstawowych

Posted by on Paź 7, 2015 in Funckje, Nauka

Szacuje się, że językiem angielskim posługuje się na świecie ponad 700 milionów użytkowników. Jest to podstawowy język stosunków dyplomatycznych, biznesu, Internetu, technologii, sportu itp. Uważa się powszechnie, że dobra angielszczyzna umożliwia globalną komunikację i wysoką jakość współpracy między państwami. Angielskiej mowy uczy się dziś ponad 130 milionów ludzi. Język angielski jest też powszechnie używany w krajach Unii Europejskiej. Jednak pomimo to, jego znajomość w niektórych krajach Unii jest znikoma. Tak jest na przykład na Węgrzech, które należą do Wspólnoty od 2004 r.

Węgry są dziś jednym z tych krajów, które z chwilą wejścia do Unii aktywnie realizują reformę językową w szkołach. Nauczanie języka angielskiego na Węgrzech rozpoczęto w wyniku zmian ustrojowych w latach 90. ubiegłego wieku. Zgodnie z postanowieniem Ministerstwa Edukacji, każde węgierskie dziecko powinno mieć możliwość opanowania przynajmniej dwóch języków obcych. Stanowisko to jest zgodne z polityką językową Unii Europejskiej.

Więcej